Kategória - Startoljunk rá!

Startoljunk rá! – Közvetlen uniós támogatások

A puzzle kirakása során van egy olyan pillanat, amikor az ember kezdi úgy érezni, túl van a nehezén. A darabkák nagy része a helyére került, kezd összeállni a tájkép, az épületek már ott pompáznak, a parkok, erdők és rétek zöldellnek, és már csak a felhős ég és annak a víz felszínén tükröződő mása van hátra. Ilyenkor szokták a legtöbben abbahagyni a puzzle kirakását, hiszen az igazán érdekes kihívások már teljesítve vannak, és csak a legunalmasabb, egyformának tűnő darabkák helyének megtalálása van hátra. Csakhogy ahhoz, hogy a teljes kép összeálljon, ezekre is szükség van.

Így vagyok én is az uniós pályázati lehetőségekkel. A Startoljunk rá! eddigi két kiadványában bemutattuk a romániai irányító hatóságokon keresztül megpályázható pénzalapokat, illetve az új Közös Agrárpolitikát. A célom az volt, hogy az erdélyi magyarokat anyanyelvükön, idejében tájékoztassuk a lehetőségekről. Ezt a partnerekkel közösen sikerült megtennünk. Ingyenes nyomtatott és online elérhető kiadványok készültek, amelyeket két nagyszabású erdélyi körúton mutattunk be. Közel négyezer önkormányzati vezető, civil szervezet, vállalkozás és gazda első kézből tudta meg, hogy mire lehet és mire érdemes pályázni. 

Csakhogy maradt egy rész, amiről mostanig nem beszéltünk, de nagyon sok kérdés hangzott el ezzel kapcsolatban. Az EU számos programja ugyanis közvetlen rendszerben érhető el. Esetükben a kedvezményezettek köre jóval szűkebb. A legtöbb projektre állami szervek, közhasznú intézmények, közigazgatási egységek pályázhatnak, sok köztük a transznacionális és klasztereken alapuló projekt, de van köztük olyan terület is, amelyen az erdélyi magyarok egyelőre nem igazán tudnak labdába rúgni – mint például az atomprogram vagy az űrkutatás. De ahogy mondani szokás, minden út az első lépéssel kezdődik, esetünkben ez a lehetőségek megismerését jelenti. Ezért is mondtam nagy örömmel igent a MIÉRT ezirányú felkérésére.

A közvetlen uniós pályázatok ismertetése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az erdélyi magyarok teljes körű tájékoztatást kapjanak anyanyelvükön a lehetőségekről. 

Vincze Loránt 

az RMDSZ európai parlamenti képviselője

Kedves Gazdálkodók!

Kevés annyira kézzelfogható európai uniós politika van, mint a mezőgazdasági. A huszonhét tagállam közös mezőgazdasági támogatási és vidékfejlesztési rendszert működtet, ennek költségvetése közös tagállami befizetésekből áll össze, és együtt döntik el, hogy ebből hogyan és mit támogatnak. A cél kettős: az élelmiszerellátás biztosítása Európában és ennek a gazdasági ágazatnak a megtartása.

Az előző bekezdésben rendkívül egyszerűen fogalmaztam meg azt a témát, amelyről a közös agrárpolitika és az Önök kezében lévő kiadvány szól. Egy bonyolult rendszerről írtam, és elvont szavakat használtam. Pont másokat, mint amilyen a gazdálkodás maga, hiszen az – szó szerint – földhözragadt: pénzről, eszközökről, vetésről, állatokról, időjárásról, betakarításról, értékesítésről, vagyis nagyon sok munkáról szól. Olyan munkáról, amelyet ritkán fizetnek meg a valós értékén, és amely mégis a legfontosabb, hiszen mindannyiunk betevő falatját jelenti. Az észszerű mezőgazdasági támogatások a jövedelmezőséget, a munka megbecsülését, a hagyományos és észszerű gazdálkodást, a falu és a föld fennmaradását biztosítják.

Az erdélyi magyar falvak a Székelyföldtől a Partiumig ismerik és eddig sikerrel hasznosították az agrártámogatásokat, amelyek mára fontos részei a megélhetésnek. A gazdák egyre tapasztaltabbak, egyre többük számára az egyszerű családi gazdálkodás helyett komoly vállalkozást jelent az agrárium. Ez a kiadvány a következő esztendők pályázati lehetőségeit, a fejlődés irányait mutatja meg a mezőgazdaság szerteágazó területén. Teljes, hiszen valamennyi témakört tartalmazza, ugyanakkor inkább iránymutató, nem váltja ki az évek során érkező részletes pályázati kiírásokat.

A kezdeti tejkvótától a mostani zöldítésig sok minden változott a szabályozásokban, ehhez kínálunk eligazítást a kiadványban és a bemutatását kísérő rendezvényeken. Ebben az erőfeszítésben európai parlamenti képviselőként kollégáimmal és a gazdaszervezetekkel közösen ezzel a két eszközzel is szeretném segíteni és támogatni a magyar gazdákat, itthon, a szülőföldön.

Isten áldja munkájukat!

Vincze Loránt

európai parlamenti képviselő

Források

www.ec.europa.eu

www.europarl.europa.eu

www.epthinkthank.eu

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/75032ab1cb8ebef9174c65a9d36571c2.pdf

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/abb8f40148bd49e2fde9e32a6030f50f-1.pdf

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/95c37097aeb9a00bcb5c2d5ddde31f38.pdf

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/95c37097aeb9a00bcb5c2d5ddde31f38.pdf

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/ced2c333212c4666f2062ac3047119cd.pdf

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/7809a76648585e195992ef0239798351.pdf

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/817ff190091f6ccfb46fbfd49fd8f220.pdf

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp

https://www.afir.info/

https://europedirect-adrcentru.ro/images/5-POLITICA_PAC_2021-2027.pdf

https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/plan-national-strategic/PAC-2021-2027.pdf

Magyar–román pályázati névmutató

Egészségügyi Operatív Program

Programul Operațional Sănătate (POS)

Beruházások és Európai Projektek Minisztériuma

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Fondul European de Dezvoltare Regională

Európai Strukturális és Beruházási Alapok

Fonduri Structurale și de Investiții Europene

Európai Szociális Alap

Fondul Social European

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

Fenntartható Fejlődés Operatív Program

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

Határ menti együttműködési program

Program de cooperare transfrontalieră

Inklúzió és Méltányosság Operatív Program

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)

Integrált Országos Stratégia Energia és Klímaváltozás terén 2021–2030

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030

Intelligens növekedés, Digitalizáció és Pénzügyi eszközök Operatív Program

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Kis- és középvállalkozók (kkv-k)

Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)

Kohéziós alapok

Fonduri de Coheziune

Közlekedési Operatív Program

Programul Operațional Transport (POT)

Közös Agrárpolitika

Politica Agricolă Comună

Méltányos Átállásért Alap

Fondul de Tranziție Justă

Méltányos Átállást Támogató Operatív Program

Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ)

Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)

Operatív program

Program operațional

Prioritási tengely

Axă prioritară

Irányító hatóság

Autoritate de management

Programirányító egység

Unitate de management program/unitate de gestionare a proiectelor

Regionális operatív programok

Programe Operaţionale Regionale (POR)

Technikai támogatás

Asistență tehnică

Technikai Támogatás Operatív Program

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)

Többéves pénzügyi keret

Cadru financiar multianual

Utószó

Jelen útmutató célja, hogy átfogó, általános képet nyújtsunk a 2021–2027-es időszakra érvényes, a romániai közintézmények, vállalkozások, kutatóközpontok, oktatási és kulturális intézmények, gazdálkodók, civil szféra vagy magánszemélyek által lehívható európai uniós pénzforrásokról.

Bár a kiadvány összeállításakor a legtöbb program költségvetése nem volt végleges, körvonalazza Románia rendkívüli lehetőségeit. A rendelkezésre álló költségtételek az eddiginél jelentősebbek, kivételt a Közös Agrárpolitika képez, amely azonban nagy hangsúlyt fektet majd a zöldgazdálkodásra.

Az érdeklődők fellelhetik ugyanakkor az infrastrukturális beruházások, egészségügy, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, oktatás és foglalkoztatás, inklúzió és méltányosság, kultúra és média programok körvonalazódó részleteit is. A következő hét évben Romániának minden lehetőség adott arra – legalábbis európai uniós szinten –, hogy jelentős fejlődés menjen végbe, hogy csökkenjenek a régiós szakadékok, a lemaradás más közép-európai államokhoz képest.

Mindez hatékony pályázatmenedzsmentet, csökkentett bürokráciát, ugyanakkor minőségi pályázatokat is feltételez.

A következő hét évben lehetőség van fejlettebb közúti hálózat kiépítésére, korszerű egészségügyi ellátásra, modern és felszerelt iskolákra, az elszigetelt rétegek felzárkóztatására. Hogy mindez mennyire valósul meg, az elsősorban az érintett felek hozzáállásán, együttműködésén múlik.

Határ menti programok

Ahatár menti programok főként, de nem kizárólagosan a két ország határa mentén található helyi önkormányzatok számára jelentenek lehetőséget a szomszédos országokkal való együttműködési programok lebonyolítására (Program de Cooperare Transfrontalieră). Az INTERREG-programok hasznosak lehetnek nagyobb projektek finanszírozásában, de a tapasztalatcserében is. Jelenleg nincsenek tervezett INTERREG-programok a 2020–2027 közötti időszakra. Az INTERREG 2014–2020 célja javítani a főként a beruházásokra és munkahelyteremtésre vonatkozó regionális fejlesztési politikákat és programokat, de támogatja a tapasztalatcserét és az új közpolitikák elsajátítását is a regionális érdekű szereplők között.

Az INTERREG-programok listája: INTERREG VI – Románia–Bulgária Program, Interreg IPA III Románia–Szerbia Program, Interreg NEXT Románia–Moldovai Köztársaság Program 2021–2027, Interreg NEXT Románia–Ukrajna Program 2021–2027, Interreg NEXT Fekete-tenger-medencei program 2021–2027, Interreg NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Program 2021–2027, Transznacionális Duna Program 2, Interreg Európa Program 2021–2027, URBACT IV program, Interact program IV vagy épp az ESPON program.

Magyarország és Románia határ menti programjának prioritásai:

 • a közös értékek és erőforrások védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén);
 • a fenntartható határ menti mobilitás javítása és a szűk keresztmetszetek felszámolása (Együttműködés a hozzáférhetőség terén);
 • a foglalkoztatás javítása és a határ menti munkaerő-mobilitás elősegítése (Együttműködés a foglalkoztatás terén);
 • az egészségügyi szolgáltatások javítása (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén);
 • a kockázatmegelőzés és a katasztrófaelhárítás javítása (Együttműködés a kockázatmegelőzés és a katasztrófaelhárítás terén);
 • az intézmények és a polgárok közötti határ menti együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek együttműködése).

Magyarországról az Észak-Alföld és Dél-Alföld, Romániából pedig az Északnyugati és Nyugati régió vehetett részt ebben a programban.

Kultúra és média

Kulturális és médiatámogatásokra a Kreatív Európa programban lehet pályázni az európai kulturális és nyelvi sokszínűség, a kulturális örökség és a kreativitás, valamint az európai kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének előmozdítása, megerősítése és védelme céljával. A kultúrának kulcsfontosságú szerepe van a fontos társadalmi és gazdasági kihívások kezelésében, különösen az aktív polgárok, a közös értékek, a jólét, az innováció, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdításában.

A Kreatív Európa program a média részben támogatja az európai audiovizuális ipart is, a kultúra szekción keresztül az európai kulturális és kreatív ágazatok népszerűsítését, az ágazaton átívelő szekció pedig az audiovizuális, illetve más kulturális és kreatív ágazatokon átívelő tevékenységeket támogat.

A program költségvetése 1,85 milliárd euró, amiből a média 1,08 milliárd, a kultúra 609 millió, míg az ágazaton átívelő szekció 160 millió eurós támogatásban részesül.

A program célja az európai kultúra és a nyelvi sokszínűség biztosítása, az európai kulturális örökség védelme, a minőségi művek támogatása, a nemzetközi dimenzió erősítése (pl. különböző munkákat más országokban is bemutathatnak), a kulturális és kreatív szektor versenyképességének növelése.

A 2021–2027-es időszakban több pályázati lehetőség lesz határokon átívelő kulturális és kreatív projektekre, nagyobb hangsúlyt kap a kulturális szereplők együttműködése és az európai kulturális hálózatok támogatása is. Továbbá külföldi kulturális intézményekben zajló szakmai gyakorlatra is lehet pályázni.

A digitalizáció szinte minden ágazatot áthat, így ezen a téren is jelentős forrásra lehet számítani, például innovatív történetmondás és virtuális valóság, video-on-demand platformok hálózata, európai filmek könyvtára vagy európai fesztiválhálózat létrehozására. Támogatják a kreatív ágazatban az alkotásokat, az európai filmeket bemutató mozikat, de megközelítőleg ötezer audiovizuális alkotó támogatását is tervezik.

Külön lehet pályázni nemzetközi fesztiválok népszerűsítésére, európai alkotások benevezésére nemzetközi fesztiválokon.

A kultúra szekció támogatja az együttműködési projekteket, hálózatokat, platformokat, művészek mobilitását, zene, könyvkiadás, architektúra és kulturális örökség, tervezés, divat és kulturális turizmus terén megvalósuló programokat, valamint olyan kiemelt kezdeményezéseket, amelyek például az Európa Kulturális Fővárosa vagy az Európai örökség cím elnyerésére pályáznak.

A média szekcióban támogatható európai filmek, programok, videójátékok elkészítése, határon átívelő együttműködések, szakképzések producereknek, forgatókönyvíróknak és filmrendezőknek, a digitális átalakulás az audiovizuális szektorban, európai filmeket népszerűsítő filmfesztivál-hálózatok új közönség bevonása céljából.

Az ágazaton átívelő szekcióban támogatható a szakpolitikák kidolgozása, nemzetközi csereprogramok, know-how átadása, hálózatépítés, kreatív innovatív hubok, a szociális inklúzió a kreatív szektorban, de a médiapluralizmus megvalósulását elősegítő minőségi újságírás, médiakultúrát serkentő tevékenységek is.

Kutatás, fejlesztés, digitalizáció és innováció

Operatív program

Az Intelligens növekedés, Digitalizáció és Pénzügyi Eszközök Operatív Programja (Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – POCIDIF) legkevesebb 1,61 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik, és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, Kohéziós Alapokból, ezen belül pedig a Connecting Europe Facility nevű programból, a Méltányos Átállásért Alapból, valamint az állami költségvetésből tevődik össze.

A pályázók a program tíz prioritási tengelyén keresztül hívhatnak le támogatásokat.

 

1. Az országos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) felzárkóztatása az európai és nemzetközi kutatási térségbe

Célok

 • A Horizont Európa program versenyein közvetlenül részt vevő KFI-projektek támogatása, kiegészítve a Horizont Európa által finanszírozott projektekhez javasolt tevékenységeket, vagy amelyek a romániai KFI-intézmények adminisztratív kapacitásának megerősítésére hivatottak.

Előirányozott összeg

 • 40 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Szinergiák létrehozása a Horizont Európa és más európai programmal, kezdeményezéssel: például a Kiválósági Jegy elfogadása olyan, a Horizont program keretében szerzett kiválósági pályázatoknál, amelyeknek nem kell új pályázati kiíráson részt venniük. Szinergiák megvalósítása összhangban a jövőbeni Horizont Európa rendelkezéseivel, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (RO-EIT) tevékenységeivel, a közös technológiai kezdeményezések kiegészítő tevékenységeivel (RO-ECSEL, KOMPLEMENT) stb.

Jogosult pályázók

 • Kutatóközpontok
 • Nagyvállalatok
 • Kkv-k

 

2. Vonzó innovációs rendszerek létrehozása és népszerűsítése a gazdaságban

Célok

 • Innovációs rendszerek létrehozása, technológiai transzfer biztosítása

Előirányozott összeg

 • 30 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A KFI-konzorciumok által javasolt megoldások az ipar (kkv-k és nagyvállalkozások) által meghatározott vagy országos nagyságrendű, összetett témákban.
 • A KFI támogatása az ötlettől a piacra dobásig tartó folyamatban.
 • A projekt-előkészítés támogatása, valamint a potenciális kedvezményezettek felkészítése technikai támogatással.
 • A technológiai transzfer támogatása a vállalkozások innovációja érdekében, ideértve az eszközvásárlást is.

Jogosult pályázók

 • Kutatóközpontok
 • Nagyvállalatok
 • Kkv-k

 

3. A felsőoktatási intézmények KFI-kapacitásának fejlesztése

Célok

 • Egyetemek támogatása az ismeretátadási képesség növelésében kutatóközpontok, laboratóriumok létrehozásával vagy korszerűsítésével.

Előirányozott összeg

 • 105 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Laboratóriumok fejlesztése és korszerűsítése, ideértve az eszközök, berendezések vásárlását is.
 • A felsőoktatásban használatos kutatási eszközök beszerzése.

Jogosult pályázók

 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóközpontok
 • Magánvállalkozók partnerségei az említett szereplőkkel

 

4. Kutatóközpontok KFI-kapacitásának növelése

Célok

 • Kutatóközpontok innovációs és kutatási képességének támogatása a gazdasági ágazatok innovációs követelményeinek eleget tevő laboratóriumok vagy létesítmények létrehozásával és korszerűsítésével.

Előirányozott összeg

 • 125 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Laboratóriumok fejlesztése és korszerűsítése, ideértve az eszközök, berendezések vásárlását is.
 • Kutatási eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése.

Jogosult pályázók

 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóközpontok
 • Magánvállalkozók partnerségei az említett szereplőkkel

 

5. Nagyvállalkozások KFI-kapacitásának növelése

Célok

 • A nagyvállalkozások és a kkv-k együttműködésének támogatása

Előirányozott összeg

150 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A vállalkozások tevékenységeinek bővítéséhez szükséges technikai dokumentáció és kísérleti modellek elkészítése.
 • Kísérleti programok támogatása innovatív műszaki megoldások fejlesztésére, marketinghez, tulajdonjog megszerzéséhez.
 • Tesztelési szolgáltatások, új technológiák fejlesztésének támogatása.

Jogosult pályázók

 • Nagyvállalatok

 

6. Stratégiai projektek kidolgozása a kutatás, fejlesztés és innováció terén

Célok

 • Egyetemek, a gazdasági szféra és a hatóságok együttműködésének támogatása a mesterséges intelligencia vagy innovációs technológiák terén.

Előirányozott összeg

280 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Közös fejlesztési megállapodások kialakítása, a tudományos eredmények kamatoztatása különféle környezetben.
 • Spin-offok létrehozása.
 • Az ipari vállalatok együttműködési és partnerségi kereteinek megteremtése a technológiai transzfer érdekében.
 • Együttműködés más európai hálózatokkal.

Jogosult pályázók

 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóközpontok
 • Magánvállalkozók és ezek partnerségei

 

7. Digitalizáció az oktatásban

Célok

 • A szabványosított, összekapcsolt digitális rendszer létrehozása, ösztönözve a már meglévő és különböző forrásokon keresztül elérhető információk és szolgáltatások újrahasználását az oktatás terén.

Előirányozott összeg

 • 127 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Egységes országos oktatási infrastruktúra fejlesztése.
 • Létező vagy fejlesztés alatt álló oktatási adatbázisok összekapcsolása.

Jogosult pályázók

 • Oktatási intézmények
 • Magánvállalkozók és ezek partnerségei

 

8. Digitalizáció a kultúra terén

Célok

 • Adatbázis-létesítés a romániai műemlékek állapotáról az IKT-eszközök felhasználásával.

Előirányozott összeg

 • 26,5 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A kulturális örökség, épített örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése érdekében történő digitalizáció, például egy E-Örökség projekt keretében.

Jogosult pályázók

 • Kulturális intézmények
 • Magánvállalkozók és ezek partnerségei

 

9. Digitalizáció a közigazgatásban

Célok

 • Az állami alapvető információs rendszerek frissítése, a kiberbiztonság növelése.

Előirányozott összeg

 • 391 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Az Országos Pénzügyőrség (ANAF) és az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) információs rendszerének korszerűsítése.
 • A kiberbiztonság növelése: az online és digitális tartalmak iránti bizalom növeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése.

Jogosult pályázók

 • Országos Pénzügyőrség
 • Országos Nyugdíjpénztár
 • Magánvállalkozók partnerségben az említett szereplőkkel

 

10. A kkv-k támogatása pénzügyi eszközök felhasználásával

Célok

 • A kkv-k digitalizációs eszközeinek ötvözése (kölcsön és támogatás).

Előirányozott összeg

 • 340 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A kutatási és fejlesztési beruházások növelése.
 • Az innovatív vállalkozások támogatása a kockázati tőkéhez való hozzáférés megkönnyítésével.

Jogosult pályázók

 • Kkv-k

 

Horizon Europe

A Horizon Europe (Horizont Európa) program a következő időszakban is folytatódik, az előirányozott 75,9 milliárd eurós költségvetésből közvetlenül hívhatók le EU-s források különböző kutatási területeken. Ez a program sem végleges, a továbbiakban bemutatott változata a Tanács legutóbbi álláspontját tükrözi.

A program a tudományos, technológiai, gazdasági és társadalmi célú kutatási és innovációs beruházások támogatására hivatott, továbbá hozzájárul az EU tudományos és technológiai versenyképességének növeléséhez, az uniós stratégiai prioritások, a globális kihívások, a fenntartható fejlődési célok, az Agenda 2030 és a Párizsi Egyezmény elveinek, valamint az Európai Kutatási Térség megerősítésének tiszteletben tartása mellett. A program olyan tevékenységeket és célokat támogat, amelyek a tagállamok szoros együttműködésével és nem külön-külön képesek európai értékeket teremteni.

A program konkrét céljai:

a) A tudományos kiválóság fejlesztése, magas szintű új ismeretek, készségek, technológiák és megoldások létesítése és terjesztése, a kutatók képzése és mobilitása, illetve a tehetségek támogatása.

b) Tudás létrehozása, a kutatás és az innováció hatásának fokozása az uniós politikák kidolgozásában, támogatásában és végrehajtásában, valamint az innovatív megoldásokhoz való hozzáférés biztosítása. Az európai ipar, különösen a kkv-k és a társadalom támogatása olyan globális kihívások kezelése érdekében, mint a klímaváltozás vagy a fenntartható fejlődési célok megvalósítása.

c) Bármilyen típusú innováció előmozdítása, a technológiai fejlődés, a tudás- és technológiatranszfer támogatása, az innovatív megoldások kiépítésének és kiaknázásának megerősítése.

d) A program optimalizálása az Európai Kutatási Térség hatásának és vonz­erejének megerősítése és növelése érdekében, valamennyi tagállamban, továbbá az európai kutatási és együttműködési kapcsolatok megkönnyítése az innováció terén.

A program szintén négy pilléren alapul. Az elsőhöz, a Kitűnő Tudomány pil­lérhez tartoznak például a Marie Skłodowska-Curie akcióprogram és az Európai Kutatási Tanács által finanszírozott programok. A második pillér a globális kihívásokra és az európai ipar versenyképességére összpontosít, ezen belül egészségüggyel, biztonsággal, kultúrával, digitális iparral vagy éghajlattal kapcsolatos programokat támogatnak. A harmadik, az Innovatív Európa pillér az európai innovációs környezetet támogatja, de itt találhatóak az Európai Innovációs Tanács vagy a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet pályázati felhívásai is. A negyedik, A részvétel növelése és az Európai Kutatási Térség megerősítése nevű pillér célja a kiválóság támogatása, valamint az európai kutatási és innovációs szféra bővítése.

Digitális Európa program

A központi EU-s program célja a digitális átalakulás elősegítése Európában, a szuperszámítógépes és adatfeldolgozási képesség bővítésének támogatása, a mesterséges intelligencia (AI) alapvető képességeinek kiépítése és megerősítése (adatbázisok és a mesterségesintelligencia-algoritmusok, könyvtárak). Fontos, hogy a fejlesztések, a digitalizáció elérhetővé váljanak a vállalkozás és a közigazgatás számára, továbbá a program által fokoznák a kiberbiztonságot, biztosítanák a fejlett digitális készségek könnyed elsajátítását a jelenlegi és potenciális munkaerő számára, a társadalom és gazdaság szolgálatába állítva a digitalizációt.

A program költségvetése 8,2 milliárd euró, és célja a digitális technológiák kutatása és bevezetése közötti űr kitöltése, valamint a kutatási eredmények piaci értékesítésének biztosítása.

A program öt kulcsintézkedés köré épül:

 

1. Nagy teljesítményű számítástechnika

Célok:

 • integrált, keresletorientált és alkalmazásvezérelt, exascale szuperszámítógépes és adatinfrastruktúra telepítése, koordinálása az EU-ban, amely könnyen elérhető az állami és a magánfelhasználók, különösen a kkv-k számára tagállamtól függetlenül közfinanszírozott kutatási célok keretében;
 • felhasználható, operatív technológiát telepít a kutatás és az innováció eredményeként egy integrált, nagy teljesítményű uniós számítástechnikai ökoszisztéma kiépítéséhez, magában foglalva a tudományos és ipari értéklánc elemeit (hardver, szoftverek, alkalmazások, szolgáltatások, összekapcsolások és digitális készségek a magas szintű biztonsággal, beleértve az adatvédelmet is);
 • posztexascale infrastruktúra kiépítése és működtetése, a kvantumszámítási technológiák integrációja és számítástechnika-kutatási infrastruktúrák fejlesztése, amelyhez szükséges a hardver és szoftver unión belüli fejlesztésének ösztönzése.

 

2. Mesterséges intelligencia

Célok:

 • a mesterséges intelligencia alapvető, emberközeli és befogadó jellegű képességeinek és ismereteinek (a minőségi adatforrások, megfelelő cseremechanizmusok és algoritmuskönyvtárak) kiépítése és megerősítése az EU-ban. Az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett a mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak és adatoknak tiszteletben kell tartaniuk a magánélet és a biztonság elvét;
 • minden vállalkozás, különösen a kkv-k és az induló vállalkozások, a civil társadalom, a nonprofit szervezetek, a kutatóintézetek, az egyetemek és a közigazgatás rendelkezésére kell bocsátani a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyöket, többek között kereskedelmi célokra;
 • megerősíteni és hálózatba kapcsolni a tagállamok mesterségesintelligencia-tesztelési és -kísérleti létesítményeit;
 • a kereskedelmi alkalmazások és termelési rendszerek fejlesztése és megerősítése a technológiák értékláncba történő integrálásával, innovatív üzleti modellek kidolgozása, az innováció és az ipari felhasználás közötti idő rövidítése, valamint a mesterségesintelligencia-alapú megoldások alkalmazása a közszférában és a társadalomban.
 • Közvetlenül lehívható pályázatok.

 

3. Kiberbiztonság és bizalom

Célok:

 • a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák kiépítését és beszerzését támogatja a fokozott kiberbiztonság érdekében, tiszteletben tartva az adatvédelmi szabályokat;
 • támogatja a kiberbiztonsággal kapcsolatos európai ismeretek, készségek, képességek kialakítását és bővítését, kiaknázását és a bevált műveletek népszerűsítését és általános érvényesítését;
 • biztosítja a legújabb, legkorszerűbb kiberbiztonsági megoldások széles körű alkalmazását az európai gazdaság igényei szerint.

 

4. Fejlett digitális készségek

Célok:

 • magas színvonalú, hosszú távú képzések és tanfolyamok támogatása a hallgatók, az informatikai szakemberek és a munkaerő számára;
 • magas színvonalú rövid távú képzések és tanfolyamok támogatása a vállalkozók, a kisvállalkozások vezetőinek és az alkalmazottaknak, különösen a kkv-kban és az állami szektorban;
 • magas színvonalú munkahelyi képzések és szakmai gyakorlatok támogatása (fiatal vállalkozóknak, különösen a kkv-kban és az állami szektorban alkalmazottaknak).
 • Közvetlenül lehívható pályázatok.

 

5. Telepítés és interoperabilitás, a digitális kapacitás hatékony kihasználása

Célok:

 • az állami szektor és a közérdekű területek (egészségügy és ellátás, oktatás, igazságszolgáltatás, vámhivatal, közlekedés, mobilitás, energia, környezetvédelem, kulturális és kreatív ágazatok) támogatása a legkorszerűbb digitális technológiák hatékony bevezetése érdekében, a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;
 • Európa-szerte interoperábilis, korszerű digitális szolgáltatási infrastruktúrák telepítése, működtetése és fenntartása az EU-ban (kapcsolódó szolgáltatások is), kiegészítve országos és regionális intézkedésekkel;
 • megkönnyíti az európai közigazgatási rendszerek, vállalkozások és a polgárok által kínált megoldások és keretek fejlesztését, frissítését és használatát;
 • biztosítja a közigazgatásnak, az állami szektornak és az uniós gazdasági ágazatnak, így a kkv-knek is a digitális technológiák tesztelését és kipróbálását, valamint azok széles körű használatát, akár határokon túl is;
 • támogatja a közszféra és az uniós ipar, így a kkv-k és a kezdő vállalkozások digitális és kapcsolódó technológiáinak alkalmazását (nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, más élvonalbeli és kialakulóban lévő technológiák, pl. blokklánc).
 • Közvetlenül lehívható pályázatok.

Az EB munkaanyaga arról is tájékoztat, hogy a támogatások az Európai Digitális Innovációs Hubok számára is elérhetők lesznek. Ezek a szervezetek vagy konzorciumok a következő tevékenységekkel támogatják a vállalkozásokat (különösen a kkv-kat és a startupokat) és/vagy az állami szektor intézményeit a digitalizációs folyamatban: technológiák alkalmazás előtti (MI, HPC) tesztelése, tanácsadás, készségfejlesztés és képzés, támogatás a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek megtalálásában, valamint az ökoszisztéma kialakítása az innováció és networking érintett szereplői között. Továbbá a hubok feladata, hogy segítsék a vállalkozásokat a HPC (high-performance computing) szolgáltatások, a mesterséges intelligencia alkalmazásai és más magas hozzáadott értékű új IKT-technológiák és -megoldások, IT biztonsági rendszerek használatában, rövid távú képzéseket biztosítanak, főként a technológiák alkalmazása terén. A hubok e-közigazgatási platformként is működhetnek az állami szféra intézményeiben, ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy maguk válasszák ki azt a digitális technológiai transzferfolyamatot, amelyben részt vesznek, illetve hogyan specializálódnak egyes ágazatokban, ipari szektorokban működő kkv-k, startupok számára.

 

Több információt a Kreatív Európa programokról és a megjelenő kiírásokról ITT lehet elérni.

Inklúzió és méltányosság

Az Inklúzió és Méltányosság Operatív Program (Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială – POIDS) a következő hét évben 3,4 milliárd eurós kerettel rendelkezik (2,39 milliárd euró az Európai Szociális Alap, 574 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 519 millió euró a román állami költségvetés).

A programnak fontos társadalmi vetülete van számos célkitűzéssel, például: a lakosság szolgáltatásokhoz való széles körű hozzáférésének biztosítása, a szociális szolgáltatások minőségének javítása, a kiszolgáltatott rétegek társadalmi kirekesztettségének csökkentése, a szociális támogatási rendszer hatékonyságának növelése, vagyis a helyi hatóságok azon képességének növelése, hogy fel tudják mérni és azonosítani tudják a közösség társadalmi szükségleteit, bevonva a tevékenységbe a célcsoportot is.

Az Inklúzió és Méltányosság Operatív Program a kiszolgáltatott csoportok széles körét célozza meg: a vidéken élő embereket, egyszülős családokat, hajléktalanokat, bizonytalan anyagi helyzetű családokat, migránsokat, fogyatékkal élőket, időseket, családon belüli erőszak áldozatait.

Az operatív program nyolc tengelyből fog állni:

 

1. Helyi fejlesztés a közösség bevonásával

Célok

 • A munkaerőpiac kínálatának javítása álláskeresők, különösen a fiatalok, a tartósan munkanélküliek és az inaktívak számára, az önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság előmozdítása.
 • A minőségi és inkluzív oktatáshoz, illetve képzéshez való egyenlő hozzáférés, a tanulmányok befejezésének támogatása, különösen a hátrányos helyzetű csoportokban: az óvodai nevelés és ellátás, általános iskola és szakképzés, valamint felsőoktatás, illetve a felnőttképzés és az életen át tartó tanulás területein, az oktatási mobilitás megkönnyítésével.
 • A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek – a hátrányos helyzetűek és a gyerekek – társadalmi integrációja. Az elszigetelt közösségek, a migránsok és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági beilleszkedésének javítása integrált intézkedések révén, beleértve a lakhatás és a szociális szolgáltatások biztosítását is.
 • Integrált fejlődés a társadalmi, gazdasági és környezeti sajátosságok tükrében.

Előirányozott összeg

 • 360 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • A szegénység/társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése.
 • A hátrányos helyzetű csoportok oktatásának és foglalkoztatásának biztosítása, valamint beilleszkedésük elősegítése.
 • A tartósan munkanélküliek és a munkanélküliek könnyített munkavállalási lehetőségeinek megteremtése.
 • A természeti örökség és az ökoturizmus védelme, fejlesztése és népszerűsítése.

Jogosult pályázók

 • Helyi akciócsoportok (GAL-ok)

 

2. A társadalmi méltósághoz való jog védelme

Célok

 • A kirekesztett közösségek, a migránsok és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági beilleszkedése integrált intézkedések révén, beleértve a lakhatást és a szociális szolgáltatások nyújtását.

Előirányozott összeg

 • 127,5 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • Lakhatási és egészségügyi, de más társadalmi infrastruktúra fejlesztése is, amely előmozdítja a hátrányos helyzetű csoportok befogadását.
 • A hatékony, rugalmas egészségügyi rendszerek biztosítása.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezek partnerségei

 

3. A vidéki közösségek szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása

Célok

 • A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés kiterjesztése. A szociális háló korszerűsítése, biztosítva a szociális védelemhez való hozzáférést. A hatékony és rugalmas egészségügyi rendszerek és a hosszú távú gondozási szolgáltatások biztosítása.

Előirányozott összeg

 • 754 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A szociális háló korszerűsítése, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés lehetőségét is.
 • A családi és közösségi gondozás javítása, a tartós gondozási szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása (az infrastruktúra kivételével).

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezek partnerségei

 

4. A szegénység és/vagy a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett gyermekek és a többséghez tartozó gyermekek közötti különbségek csökkentése

Célok

 • A szegénység és/vagy a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett, illetve a többséghez tartozó gyermekek közötti különbségek csökkentése.

Előirányozott összeg

 • 488,4 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek – köztük a leghátrányosabb helyzetűek és a gyerekek – társadalmi integrációjának elősegítése.
 • A szociális infrastruktúra és ellátórendszer javítása.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezek partnerségei

 

5. Időseket támogató szociális szolgáltatások

Célok

 • Az egészséges munkahelyi környezet biztosítása, amely csökkenti az egészségügyi kockázatokat, alkalmazkodik a munkavállalók, a vállalkozások és a vállalkozók változó igényeihez, valamint hozzájárul az aktív, egészséges időskorhoz.

Előirányozott összeg

 • 185 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Az aktív időskort ösztönző intézkedések.
 • Az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel elősegítése.
 • Az időskori gondozás szolgáltatásainak javítása (infrastrukturális beruházások nélkül).
 • Az idősek szociális hálójának korszerűsítése, ideértve a szociális védelem biztosítását is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

 

6. Fogyatékossággal élők támogatása

Célok

 • Az aktív befogadás, az esélyegyenlőség és az aktív részvétel támogatása, valamint a foglalkoztathatóság javítása.

Előirányozott összeg

 • 403 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel támogatása.
 • A hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, azok be- és visszailleszkedését elősegítő platformok létrehozása.
 • Orvosi felszerelések beszerzése.
 • Akadálymentesített, a fogyatékos személyek igényeihez alakított munkakörnyezet támogatása, ideértve a fizikai tevékenység támogatását, az egészségügyi kockázatok kezelését is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

 

7. Más kiszolgáltatott csoportoknak nyújtott szociális és támogató szolgáltatások

Célok

 • A harmadik országbeli állampolgárok és a kirekesztett közösségek, például a romák társadalmi-gazdasági integrációjának támogatása.

Előirányozott összeg

 • 137 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A foglalkoztatás biztosítása.
 • A szolgáltatások minőségének javítása, a szociális hálózat korszerűsítése.
 • Lakhatás, beleértve a menekültek és a nemzetközi védelmet kérő vagy a nemzetközi védelem alatt álló személyeknek létesített lakásinfrastruktúrát is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

 

8. A hátrányos helyzetű személyek segítése

Célok

 • A leghátrányosabb helyzetűek anyagi nélkülözésének csökkentése élelmiszer- és/vagy alapvető anyagi támogatással és egyéb kiegészítő intézkedésekkel.

Előirányozott összeg

 • 500 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A nélkülözők, hátrányos helyzetű személyek élelmiszercsomaggal, más anyagi segítséggel való ellátása, beleértve a járulékos intézkedéseket is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

Jelentős, támogatható projektek:

 1. Szociális szolgáltatások fejlesztése 2000 vidéki közösségben, ahol szociális munkásokat, idősgondozókat és közösségi ápolókat foglalkoztatnak a vidéki közigazgatásban – 3-as tengely.
 2. Egy másik fontos projekt a 47 mozgó csapat létrehozása és foglalkoztatása a fogyatékkal élők kezelése és gondozása érdekében. A projektet egy, a Dolj Megyei Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében működő mobilcsapat ihlette, amely évek óta nagyon jó eredményeket ért el – 6-os tengely.
 3. A szociális lakások támogatása a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyeknek. A projekt létjogosultságát az indokolja, hogy Romániában a legnagyobb a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázata a lakosság arányához viszonyítva az Európai Unió országai között – 2-es tengely.

Oktatás és foglalkoztatás

Az oktatás és foglalkoztatás témakörben közvetett forrásokból elérhető operatív program biztosít támogatást, de az Erasmus program is folytatódik a 2021–2027-es időszakban.

 

Operatív program

Az Oktatási és Foglalkoztatási Operatív Program (Programul Operațional Educație și Ocupare – POEO) újszerűsége, hogy összekapcsolja a két témakört, integrált jövőképet mutat be az oktatáshoz való hozzáférés és a munkaerőpiacra való belépés kapcsán. A program célja a munkaerőpiachoz kapcsolódó intézmények és szolgáltatások korszerűsítése, a nemek szerinti esélyegyenlőség, a szakmai és a magánélet egyensúlyának biztosítása, valamint a munkaerőpiac gyorsabb változásához való jobb alkalmazkodás.

A programra 3,88 milliárd euró van kilátásban, ebből 3,2 milliárd euró az Európai Szociális Alapból és 581 millió euró az országos költségvetésből.

A program két tengelyén keresztül lehet majd pályázni, a következő felosztásban:

 

1. Foglalkoztatás: A fiatalok elhelyezkedése és felzárkózása a munkaerőpiacon

Célok

 • Hozzáférés támogatása a munkaerőpiachoz minden álláskereső, különösen a fiatalok, a tartósan munkanélküliek és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok, valamint az inaktívak számára, önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság előmozdításával.

Előirányozott összeg

 • Kb. 2 milliárd euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Ifjúsági központok/klubok létrehozása/fejlesztése a közösségekben, a fiatalok számára speciális tevékenységeket kínáló helyi hatóságok és állami/magán szervezetek bevonásával.
 • A fiatal dolgozók hálózatának létrehozása (olyanoké, akik már nem tanulnak, nem dolgoznak és nem vesznek részt képzéseken sem).
 • Pályaorientáció és meditáció állami/magán foglalkoztatási szolgáltatóknál.

Jogosult pályázók

 • Hatóságok/közintézmények és oktatási, valamint foglalkoztatási központi közszolgáltatások (Munkaügyi Minisztérium, Országos Munkaerő-ügynökség, Országos Felnőtt-továbbképző Tanács stb.)
 • Helyi önkormányzatok/intézmények és oktatás, illetve foglalkoztatás terén tevékenykedő közszolgáltatások decentralizált intézményei
 • Ifjúsági és közösségi központokat működtető vagy létesítő helyi önkormányzatok
 • Ifjúsági egyesületek
 • Kereskedelmi kamarák
 • Civil szervezetek
 • Munkaadók, szociális partnerek, munkáltatói és szakszervezeti szövetségek, ágazati bizottságok és az érintett gazdasági szereplők
 • A továbbképzési szolgáltatók engedélyezésére hivatott megyei bizottságok, regionális képzési központok, kompetenciaértékelési központok
 • Közösségi vagy ifjúsági központok

 

2. Oktatás

Célok

 • A korai iskolaelhagyás megakadályozása, a hátrányos helyzetű csoportok oktatásának és képzésének biztosítása és a részvétel növelése.

Előirányozott összeg

 • Kb. 1,88 milliárd euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • Bölcsődei és óvodai helyek növelése, valamint kiegészítő szolgáltatások létesítése (játékközpontok, játszócsoportok stb.).
 • Segédeszközök vásárlása: didaktikus játékok, kifestőkönyvek, munkafüzetek, gyurma, akvarellek stb.
 • A kiszolgáltatott csoportokba tartozó gyermekek támogatása: utalványok, ruházat, cipők, kellékek, informatikai eszközök, étkezési és szállítási költségek elszámolása.

Jogosult pályázók

 • Oktatási és foglalkoztatási hatóságok/közintézmények és központi közintézmények (Munkaügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Országos Munkaerő-ügynökség, Országos Felnőtt-továbbképző Tanács stb.)
 • Helyi önkormányzatok/intézmények és közszolgáltatások oktatási és foglalkoztatási decentralizált intézményei
 • Állami vagy magán foglalkoztatói/oktatási vagy képzési szolgáltatások/készségértékelési és elismerési szolgáltatások/pályaorientációs és tanácsadási szolgáltatások
 • Az országos oktatási rendszer intézményei
 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóintézetek
 • Ifjúsági egyesületek
 • Kereskedelmi kamarák
 • Civil szervezetek
 • Munkaadók, szociális partnerek, munkáltatói és szakszervezeti szövetségek, ágazati bizottságok és az érintett gazdasági szereplők
 • A továbbképzési szolgáltatók engedélyezéséért felelős megyei bizottságok, regionális képzési központok, kompetenciaértékelési központok
 • Közösségi vagy ifjúsági központok
 • Az első tengely költségvetéséből kívánják megvalósítani a Start-up Diaspora, a Start-up Rural, a Restart, a Start-up Student és az Innotech programot, de digitalizációs programokra is pályázhatnak az önkormányzatok és a kkv-k. A második tengelyen folytatódik olyan programok finanszírozása, mint a Második esély vagy Délutáni foglalkoztató (after-school).

 

Erasmus 2021–2027

 • A program költségvetése jelenleg még vita tárgyát képezi az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, ugyanis a Tanács 21,2 milliárd eurós javaslatot tett, 3,4 milliárd euróval (14%-kal) kevesebbet, mint az EB javaslata, viszont lényegesen többet, mint az elmúlt hétéves költségvetés (14,7 milliárd euró).
 • Az előrejelzések szerint nem változik jelentősen a program szerkezete, de lesznek új alfejezetek is egyes kulcsintézkedéseken belül.
 • A program három kulcsintézkedés köré épül, és külön pontként folytatódik a Jean Monnet program is.

1. Mobilitás az oktatásban, képzésekben, sportban

 • Mobilitási projektek az oktatásban, képzésben, sportban
 • Folytatódik a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok, a szakképzésben részt vevők, az iskolás diákok, fiatalok, az oktatásban és képzésben részt vevő személyzet mobilitási támogatása, ami újdonságként bővül a sportolók és az edzők körével is.
 • Fiatalok részvételének támogatása különböző programokban, tevékenységekben
 • A DiscoverEU-hoz kapcsolódó tevékenységek – újdonság a következő időszakban
 • Nyelvtanulási támogatás

2. Szervezetek, oktatási intézmények együttműködésének támogatása

 • Együttműködési partnerségek – újdonság a kis léptékű partnerségek támogatása
 • Együttműködés a kiválóságért – folytatódnak az Erasmus Mundus együttes mesteri képzései, de két új alpontban támogatják az európai egyetemek és kiválósági központok együttműködését is
 • Partnerség az innováció érdekében – folytatódik az együttműködési programok támogatása
 • Nonprofit sporttevékenységek támogatása
 • Online platformok és az online térben való együttműködés programjai

3. Oktatási, sport- és szakképzést biztosító intézmények, fiatalok szervezeteinek együttműködési programjai

 • Az európai szakpolitika-fejlesztés, beleértve a koordináció nyílt módszereinek, az európai politikai kísérletek, az EU-szintű vagy nemzetközi felmérések és tanulmányok (Eurydice hálózat, Youth Wiki), illetve különleges intézkedések támogatását az új politikai kihívások kezelésére
 • Készségek, képesítések minőségét, átláthatóságát és elismerését elősegítő uniós eszközök támogatása, pl. az Europass és a YouthPass intézkedés, a bolognai folyamat tevékenységeinek és irányító testületeinek támogatása, valamint az oktatási és képzési területen szerzett képesítések és tanulmányi időszakok elismerése
 • Politikai párbeszéd és együttműködés az érdekelt felekkel és nemzetközi szervezetekkel, ideértve a nemzetközi szervezetekkel együttműködő (EBESZ, Európa Tanács) vagy az EU-szintű hálózatok és európai civil szervezetek támogatását
 • A program minőségi és inkluzív végrehajtásának támogatása, például a SALTO erőforrásközpontok, országos hatóságok képzési és együttműködési tevékenységeinek vagy az Erasmus+ volt résztvevőinek támogatása (pl. öregdiák-hálózatok, nagykövetek)
 • Új intézkedés a más uniós eszközökkel és politikákkal való szinergiák támogatásáért, amely az új költségvetés programjainak fokozott integrációs törekvését tükrözi
 • Tudatosságserkentő tevékenységek támogatása: Erasmus Eredmény Platform, Európai Ifjúsági Hét/Szakmai készségek hete/ Sporthét, oktatási, képzési és ifjúsági fórumok vagy az Eurodesk hálózat stb.

4. Jean Monnet Akcióprogram

 • Jean Monnet Akcióprogram a felsőoktatás területén
 • Jean Monnet Akcióprogram az oktatás és képzés más területein
 • Kijelölt intézmények meghívásos alapú támogatása
 • Újdonságnak tekinthető, hogy az egyéni tanulói mobilitás támogatása az első kulcsintézkedésben szerepel, ami eddig a második kulcsintézkedésben volt, de bevezették a sportedzők mobilitását, és az Európán kívüli mobilitás lehetősége kiterjed a szakképzésben részt vevő tanulókra is.

A DiscoverEU program is újdonságnak számít, lehetőséget nyújt a 18 éveseknek a rövid távú egyéni vagy csoportos tapasztalatszerzésre Európában, ingyenes utazási jegyet biztosítva számukra. A cél az EU-hoz tartozás tudatának erősítése és Európa kulturális sokszínűségének felfedezése. A programnak volt egy kísérleti szakasza is, az EB 15 000 18 éves fiatalt választott ki, aki nyáron ingyen utazhat. Az utazási jegy értéke 255 euró lesz, egyéb költségek támogatása nélkül.

Újdonságként jelenik meg a kis léptékű partnerségek támogatása, válaszként arra az igényre, miszerint olyan, a kisebb szervezeteknek is (iskolák, ifjúsági szervezetek és felnőttképzési központok) hozzáférést kell biztosítani a programhoz, amelyeknek nincs lehetőségük pályázni a második kulcsintézkedés partnerségi programjában. Csökken az adminisztratív terhelés, a partnerségek rövidebb ideig és kisebb támogatásokkal működnek. Még tisztázásra vár a „kis léptékű” fogalom, de számos érdekelt fél üdvözölte a kezdeményezést, hiszen a kevesebb erőforrással rendelkező új pályázók is támogathatók.

Európai egyetemek – Az ötlet eredetileg Emmanuel Macron francia elnöktől, a Sorbonne Egyetemen tartott 2017. szeptember 26-i beszédéből származik, amelyben 20 európai egyetem létrehozását javasolta 2024-re, és amelyet az Európai Tanács közvetlenül felvett december 14-i ülésének következtetéseibe. Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság a 2014–2020-as programban az „Európai Egyetemi Hálózatok” finanszírozásán dolgozik, amelynek alapelve, hogy a hálózatok nyitva álljanak a tagállamok bármely felsőoktatási intézménye előtt, hogy földrajzilag kiegyensúlyozottak és társadalmilag befogadóak legyenek. Az ötlet beépült az új Erasmus-javaslatba, az új Horizont Európa program pedig kiegészíti az Európai Egyetemek kezdeményezéshez nyújtott támogatást.

Szakmai Kiválósági Központok – Az akció az Európai Szakképzési Szövetség (EVTA) által korábban kidolgozott projekten alapul, a központok transznacionális platformok formájában működhetnek majd, a szakképzési szolgáltatók és más érdekelt felek, például vállalkozások, szociális szervezetek partnerségeiből állhatnak, nagy hangsúlyt fektetve a gazdasági fejlődésre és a versenyképesség növelésére, a regionális mesterségesintelligencia-stratégiák figyelembevételével.

Együttműködés más uniós eszközökkel/politikákkal – Mobilitási programok támogatása olyan szakpolitikai területeken, melyek korábban nem szerepeltek a lehetőségek között, például az állami szféra, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, vállalkozás, bűnüldözés terén. A támogatott tevékenységek között találjuk a képzések támogatását (pl. munkakörnyezet, megfigyelési időszakok, tanfolyamok) és transznacionális szemináriumok támogatását.

RomaniaHungary